Vaše luxusní prodejna

Všeobecné podmínky pronájmu eshopu NetNews FastShop

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele a objednatele služby - Pronájem eshopu NetNews FastShop (dále jen Služba). Poskytovatelem služby je společnost ASCON IT, s.r.o. IČ 07129599 se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 74595. Objednatelem služby je fyzická osoba nebo podnikatel, který si objednal službu prostřednictvím Internetu, osobně, telefonicky či libovolným jiným způsobem.

II. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje po dobu předplacenou objednatelem poskytovat službu v rozsahu uvedeném na www.fast-shop.cz. Funkčnost a rozsah služby si může objednatel bezplatně otestovat v demoverzi služby. K základní verzi služby si objednatel může objednat za příplatek volitelné doplňkové služby či funkce. Ceny a podmínky těchto volitelných doplňkových funkcí jsou uvedeny na www.fast-shop.cz nebo mohou být sděleny na vyžádání.
 2. Poskytovatel nabízí službu v rozsahu funkcí uvedených na webu. Objednatel se může dotázat na funkce, které nejsou v aktuální nabídce, ale provozovatel nezaručuje jejich realizaci ani zpracování nabídky a vyhrazuje si právo zamítnout jakoukoli funkcinalitu, která není v souladu s jeho záměrem.
 3. Poskytovatel garantuje 99.9% dostupnost služby na roční bázi.
 4. V případě, že službu bylo možno využít jen částečně nebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele, je odpovědnost poskytovatele vůči objednateli vymezena na povinnosti urychleně zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu pronájmu služby za období, kdy objednatel nemohl službu plně využívat nebo po dohodě s objednatelem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. Tato povinnost se nevztahuje na přerušení provozu eshopu vyžádané uživatelem.
 5. Za případné škody způsobené nedostupností nebo závadou služby ručí poskytovatel do maximální výše poplatku hrazeného objednatelem.
 6. Poskytovatel neodpovídá za poruchy a výpadky sítě Internet a kvalitu služeb poskytovaných třetími stranami.
 7. Poskytovatel je oprávněn použít eshop objednatele pro účely referencí a má právo signace s odkazem každé ze stránek eshopu objednatele.
 8. Poskytovatel je oprávněn měnit rozsah, kvalitu a ceny služeb, případně ukončit poskytování stávajících služeb z důvodu inflace, zavedení nových služeb, změny podmínek trhu, vývoje nových technologií apod. Služby, jejichž poskytování bylo ukončeno, se poskytovatel zavazuje nahradit zavedením jiných obdobných služeb, je-li to technicky a ekonomicky možné.
 9. O změnách v rozsahu, kvalitě a cenách služeb bude poskytovatel informovat prostřednictvím svých internetových stránek nebo emailových oznámení.

III. Práva a povinnosti objednatele

 1. Objednatel se zavazuje platit včas ceny za služby.
 2. Objednatel se zavazuje všechny služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána a v souladu s dobrými mravy.
 3. Objednatel nebude používat služby takovým způsobem, aby obtěžoval ostatní uživatele, zejména úmyslným šířením virů a rozesíláním nevyžádaných dat a nevyžádané pošty („spamu”).
 4. Objednatel se zavazuje chránit veškerá hesla související s poskytovanými službami. V případě důvodného podezření z jejich prozrazení se objednatel zavazuje neprodleně informovat poskytovatele a požádat o změnu hesla nebo změnu hesla provést samostatně. 
 5. Objednatel odpovídá za veškerý jím vytvořený a vystavený obsah na Internetu (tzn. i za materiály, jež zasahují do práv třetích osob), který byl vytvořen prostřednictvím služby. Poskytovatel za tento obsah neručí.
 6. Je zakázána registrace webu objednatele do systémů určených k umělému navyšování návštěvnosti založenému na principu zobrazování webu návštěvníkům, kteří nemají zájem o poskytované služby, zejména do tzv. autosurf či autohits systémů. Zapojení do takového systému může být příčinou pozastavení provozu až do prokazatelného odstranění webu z takového systému.

IV. Platební podmínky

 1. Cena za poskytované služby se začíná účtovat dnem aktivace služby nebo dnem ukončení bezplatného zkušebního provozu, pokud je bezplatný zkušební provoz aktuálně nabízen. 
 2. Zúčtovací období si zvolí objednatel z nabízených variant.
 3. Délka zúčtovacího období může mít vliv na cenu za službu. Aktuální cena služby je uvedena na www.fast-shop.cz
 4. Zúčtovací období je možné změnit pro každé následující zúčtovací období.
 5. Typ licence si zvolí objednatel z nabízených variant.
 6. Typ licence je možné navýšit pro kažé následující zúčtovací období nebo formou doplatku rozdílu ceny v průběhu období.
 7. Typ licence je možné snížit pro každé následující zúčtovací období.
 8. Objednatel hradí poplatek za zúčtovací období formou zálohy vždy před začátkem daného zúčtovacího období na základě výzvy k úhradě zaslané objednateli poskytovatelem.
 9. Za termín uhrazení platby je považováno datum připsání platby na účet poskytovatele.
 10. Po úhradě poplatku vystaví poskytovatel daňový doklad. 
 11. Součástí ceny předplatného není bezplatná individuální uživatelská podpora. Uživatel má možnost položení autorizovaného dotazu přímo v administraci služby. Výše bezplatné individuální uživatelské podpory závisí na uvážení poskytovatele a její maximální rozsah je omezen do výše 30% ceny služby po odečtení všech nákladů provozovatele. Objednatel má možnost předplacení kreditu individuální uživatelské podpory dle platného sazebníku. Objednatel může službu otestovat v bezplatném zkušebním provozu.
 12. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout takové dotazy na podporu, které nejsou vedeny v konstruktivním duchu vzájemného respektu a ukončit poskytování bezplatné podpory pro tento účet.
 13. V případě porušení povinnosti objednatele zaplatit řádně a ve stanovém termínu zálohu nebo v případě prodlení s plněním jiného finančního závazku objednatele je poskytovatel oprávněn účtovat počínaje prvním dnem prodlení až do dne úhrady celé dlužné částky smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

V. Bezplatný zkušební provoz služby

 1. Pokud poskytovatel nabízí časově omezený bezplatný provoz služby, je objednatel oprávněn v této lhůtě využívat službu bezplatně a to na doméně poskytovatele. 
 2. Využití bezplatného zkušebního provozu nezavazuje objednatele k odběru služby. 
 3. Bezplatný provoz je určen k otestování služby a přípravě služby na uvedení služby do provozního režimu, zejména naplnění eshopu zbožím a nastavení všech parametrů eshopu. Komerční provoz eshopu s příjmem skutečných objednávek ani provoz eshopu na vlastní doméně provozovatele není v bezplatném zkušebním provozu povolen.
 4. Opakování bezplatného provozu služby stejným uživatelem se nepředpokládá, jeho případné umožnění záleží na uvážení poskytovatele služby.
 5. Po dobu bezplatného zkušebního provozu nemá objednatel smluvní nárok na žádné kompenzace či záruky ze strany poskytovatele. 
 6. Úroveň podpory poskytované objednateli v bezplatném zkušebním provozu záleží na uvážení poskytovatele.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout objednateli využití bezplatného zkušebního provozu na základě svého uvážení, zejména pokud okolnosti objednávky naznačují pochybnost o vážném zájmu objednatele využívat službu.

VI. Omezení a ukončení provozu služby

 1. V případě, že objednatel neuhradí řádně a v termínu splatnosti zálohu a nezjedná na základě výzvy poskytovatele v náhradním termínu 14 dnů stanoveném poskytovatelem nápravu, je poskytovatel oprávněn omezit přístup k administraci služeb.
 2. V případě, že je objednatel v prodlení se splatností zálohy za službu delším než 30 dnů, je provozovatel oprávněn zablokovat zcela provoz služby včetně veřejné části eshopu.
 3. Obnovení služby je provedeno nejpozději do 2 pracovních dnů od připsání celé dlužné částky na účet poskytovatele.
 4. V případě, že je objednatel v prodlení se splatností zálohy za službu delším než 90 dnů, je provozovatel oprávněn trvale smazat veškerá data objednatele.
 5. Provozovatel má právo zamítnout nebo ukončit spolupráci s objednatelem, který nenaplňuje podmínky řádné nebo smysluplné spolupráce nebo zneužívá služby provozovatele.
 6. Objednatel má právo ukončit využívání služby vždy pro každé následující zúčtovací období. Objednatel má povinnost informovat poskytovatele písemně nebo emailem o ukončení využívání služby.

VII. Licenční ujednání

 1. Po zaplacení sjednané ceny objednatelem na účet poskytovatele, je objednateli uděleno právo užívat eshop NetNews FastShop a jeho sjednané moduly k účelům, pro které je určen. 
 2. Licence se uděluje na dobu vymezenou zvolenou délkou předplaceného období ode dne aktivace.
 3. Eshop NetNews FastShop se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.
 4. NetNews FastShop je počítačový programový produkt a je chráněn zákony o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Vykonavatelem majetkových autorských práv k systému NetNews FastShop je společnost ASCON IT, s.r.o..

VIII. Závěrečná ujednání

 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 19.5.2018 a ruší předchozí znění Všeobecných podmínek. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit Všeobecné podmínky, jejichž platné znění je zveřejněno na webu poskytovatele.

Používáme cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či zablokovat, ale některé části internetových stránek v takovém případě přestanou být funkční.

chci vyzkoušet na 30 dnů zdarma
spuštění do 24 hodin
Demo
chci vyzkoušet s ukázkovými daty ihned